Podstawowym celem naszych działań jest zapobieganie narkomanii i  przywracanie do społeczeństwa pełnowartościowej jednostki.

26 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii. Dzień ten został ustanowiony w 1987 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, aby wzmocnić międzynarodową współpracę na rzecz zwalczania i zapobiegania narkomanii.
Zjawisko narkomanii jest problemem dotykającym ludzi na całym świecie – około 200 milionów osób używa narkotyków przynajmniej raz w roku, a 25 milionów cierpi z powodu uzależnienia. Corocznie na świecie 200 tysięcy osób umiera z powodu chorób związanych z używaniem narkotyków. Realizacja celów poprzez; 1. Pomoc w odnalezieniu przez nią swojego miejsca w społeczeństwie i zbudowaniu od nowa swojego życia. 2. Pomoc w procesie readaptacji i resocjalizacji. 3. Zaangażowanie osób uzależnionych od narkotyków w program profilaktyczny 4. Kształtowanie właściwych postaw i relacji obowiązujących w zdrowej społeczności opartych na zasadach i wartościach chrześcijańskich. 5. Działania informacyjne na temat szkodliwości substancji halucynogennych i pochodnych. Społeczność Rakowa, którą się opiekujemy, to enklawa ludzi wykluczonych, zmarginalizowanych, bezradnych. Tej stygmatyzacji dokonują bieda, głód, uzależnienie, bezrobocie. Powodują, że ludzie zamykają się w swoim środowisku, a czynniki, które czynią ich „innymi” od reszty społeczeństwa, pogłębiają się, potęgują, stają dziedziczne – dzieci idą wzorem rodziców. Minimalizowanie czynników sprzyjających wykluczeniu społecznemu jest istotne dla wzrostu poczucia własnej godności, ponownego włączenia ludzi w system społeczny, pobudzenia do samodzielnego, twórczego działania zmierzającego do poprawy własnej sytuacji bytowej, wskazanie dzieciom i młodzieży ścieżki do wzięcia losu we własne ręce. Ważne jest by ludzie integrowali się lokalnie wokół zjawisk pozytywnych takich jak aktywne uczestnictwo w pracy podczas realizacji programu STOP ILUZJI , działania samopomocowe, praca na rzecz społeczności, wspólne organizowanie zabaw i imprez okolicznościowych. Raków i okoliczne dzielnice to skupiska mieszkańców którzy na skutek przemian ustrojowych ulegli pauperyzacji .Działa tu zasada domina; – brak pracy-zubożenie -uległość negatywnym wpływom,koloryzowanie rzeczywistości poprzez używki, a wiadomo ,że ogólnie dostępny antydepresant to używki powodujące iluzję samowystarczalności jednostki .Nadużywanie prowadzi do uzależnienia ,uzależnienie do błędnego koła. Toteż aby przerwać zaklęty krąg potrzeba jest radykalnych cięć .Podstawą jest wkroczenie z propozycją pomocy ,pomocy w formie zmiany modelu życia ,przełamania barier nieufności ,wyrwanie ze środowiska w którym tkwią zagubieni ulęgając destrukcji. Musimy dać nadzieję.Urealniona nadzieja to zmiana postępowania-jest to długa droga i wymaga zaufania obu stron. Poprzez spotkania ,pomoc w codziennych sprawach, otoczenie opieką powoli  prowadzamy w świat terapii…mamy do zaproponowania atrakcyjne warsztaty ,ale wszystko wymaga dyscypliny którą beneficjent uzyskuje poprzez ergoterapię . Widząc zaangażowanie i postępy możemy pójść dalej w stronę normalności. Ukazanie perspektyw,przykłady dobrych efektów wszystko to tworzy medianę oceny i robienia następnych kroków. Efekt jest jeden- milowy krok którym realizatorzy i beneficjanci wykonując przekraczają Rubikon. Grupą docelową naszych działań będą mieszkańcy,którzy są narażeni na uzależnienie od środków psychoaktywnych-dzieci,młodzież. Liczba uczestników to wartość niemierzalna .Uzależnienie jest choroba demokratyczna i dosięga wszystkich bez względu na wiek i płeć . Chcemy realizować program poprzez warsztaty ,konsultacje stacjonarne i w
terenie/streetworker/a nade wszystko dotrzeć do grupy pierwotnej ,która jest narażona na kontakt z narkotykiem a mówiąc kolokwialnie nie spróbowała tego .Lepiej stosować profilaktykę niż później ponosić konsekwencje uzależnienia. Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą i współpracujemy z ośrodkami w kraju i zagranicą /Szwecja ,Ukraina/Czynimy to już 18 lat ,toteż doświadczenie nasze można nazwać profesjonalizmem.

 Program finansowany z budżetu Urzędu Miasta Częstochowy

XIV Kampania Białych Serc
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Jozue zaprasza do udziału w happeningu w ramach XIV Kampanii Białych Serc, który odbędzie się 12 października 2018 r. na Skwerze Orląt Lwowskich w Częstochowie. Happening będzie organizowany w nawiązaniu do realizowanego w Stowarzyszeniu programu Stop Iluzji!
Program imprezy 

Tak było 12 października podczas protestu-happeningu XIV Kampanii Białych Serc. Obejrzyj, przeczytaj 
Bardzo nam miło, z powodu podziękowań za zorganizowanie happeningu “100% dla życia”
Spotkanie w plenerze lipiec 2019  

Uzależnienie mostem na tamten świat  

⟵ wróć do sekcji