Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne „JOZUE”

My robimy właściwe rzeczy

Misja Stowarzyszenia

Głównym celem Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego “JOZUE” jest niesienie pomocy osobom,  rodzinom,  środowiskom upośledzonym społecznie,  materialnie,  zdrowotnie a zwłaszcza środowiskom dotkniętym ubóstwem (rodziny patologiczne, bezdomni, bezrobotni, chorzy, samotni),  – niosąc pomoc w wychodzeniu z tego stanu oraz “równanie szans”.

Podstawowe kierunki działań

Trwające programy