Realizacja zadań statutowych 2017 roku

Realizacja zadań statutowych 2017 roku

Na podstawie realizowania zadań i projektów 2017 roku,  można stwierdzić że Stowarzyszenie kontynuuje rozwój działalności statutowej i utrzymuje go na coraz wyższym poziomie poprzez:

  • pomoc społeczną w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
  • promocję zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
  • przeciwdziałanie patologiom;
  • profilaktykę uzależnień; 

 Reasumując – naszą aktywność koncentrujemy w obszarze biedy, ubóstwa, które w sposób szczególny dotknęły dzielnicę Raków w Częstochowie. Stowarzyszenie jest azylem dla ludzi znajdujących się na skraju wykluczenia społecznego, osób bezrobotnych potrzebujących wsparcia, szukających pracy i najważniejsze jest „schroniskiem” dla dzieci z  tych rodzin, które są bezbronne, zagubione, zawiedzione realiami swojego życia. Pragną tak samo jak wszyscy – rodziny i domu. Tworząc tego namiastkę, w różny sposób „odrywamy” je od otaczającego ich świata.

Realizacja Programu unijnego FEAD

W okresie trzech kwartałów 2017 roku zostało wydanych  bezpłatnie ponad 38 ton unijnej żywności dla około 150 osób najuboższych mieszkańców miasta Częstochowy. 

Punkt wydawania produktów unijnych w CHSD JOZUE  jest  jednym z największych punktów pod względem liczebności (osób obsługiwanych) oraz przyjętych zaświadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

W dalszym ciągu  Stowarzyszenie dokonuje rejestracji nowych beneficjentów na pobieranie żywności. 

Klub Abstynencki „JOZUE” 

Pośrednictwo w zakresie walki z alkoholizmem skupione było na motywowaniu zgłaszających się do podjęcia leczenia odwykowego w wyspecjalizowanych placówkach lub też korzystania z alternatywnej formy walki z uzależnieniem. 

Jedną w form podjętych działań było utworzenie grupy wsparcia.  Program funkcjonowania grup wsparcia miał za zadanie integrację osób o podobnych złożonych problemach.  Podczas spotkań omawiana była istota uzależnienia,  jego skutki społeczne \,  zdrowotne i rodzinne. Uczestnicy (  15 osób uzależnionych od alkoholu i 32 osób współuzależnionych ) dzielili się własnymi doświadczeniami w walce z problemem uzależnienia alkoholowego,  a tym samym uświadamiali sobie potrzebę podjęcia terapii przeciwalkoholowej.  Skierowanie na terapię stacjonarną do ośrodków leczenia uzależnień 4 osób.

Osoby współuzależnione od alkoholu poza uzyskaniem wiedzy,  czym jest alkoholizm i jak działa na otoczenie rodzinne otrzymywali przede wszystkim wsparcie duchowe.

W dniu 24.06.2017 zorganizowaliśmy Piknik integracyjny pod nazwą „Lato na Gaczkowskiego , w którym wzięło udział około 67 osób , poczęstunek – kiełbaski z grilla ,kaszanka ,bułki , dla dzieci słodkości w postaci: ciastek ,czekolady.

Były zorganizowane konkursy : przeciąganie liny , hoolahop , taniec z balonem , śpiewu.

Akcje cykliczne –poradnictwo/ streetworker/ w dziedzinach profilaktyki uzależnień i pomocy społecznej .Punkt doskonalenia zawodowego -porady/warsztaty interpersonalne, pośrednictwo pracy.

Aktywizacja zawodowa – zatrudnienie

Dzięki programowi przeciwdziałania bezrobociu (realizowanemu przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie) zostało zawartych 1 umowa z Powiatowym Urzędem Pracy w Częstochowie w ramach których zatrudnionych zostało  4 osoby na umowę o pracę na czas określony. W miesiącu styczniu nawiązaliśmy współpracę z SZB Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie ul. Legionów 58  w ramach warsztatów  gospodarczo-administracyjnych -uczestnictwa 6 osób. Aktualnie działa Agencja Pracy Tymczasowej i Zatrudnienia . Staramy się o uruchomienie  Powiatowego Centrum Integracji Społecznej działające na terenie ościennych powiatów.

 W 2016 i 2017 roku Stowarzyszenie oraz jego Prezes Aleksander Grodecki były nominowane do nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność organizacji pozarządowych w dziedzinie pomocy społecznej „Laur Pomocy Społecznej”.